Do czwartku 04 listopada 2021 r. Miasto Racibórz prowadzi nabór deklaracji udziału w konkursie grantowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów z oprogramowaniem oraz dostęp do internetu.

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są dzieci i młodzież, które spełniają łącznie następujące warunki udziału w projekcie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje gminę – miasto Racibórz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
  • dziecko/uczeń pełnoletni uczy się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia* w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w latach 2020-2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka, w przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie.

Uprawnieni mieszkańcy mogą składać wniosek tj. komplet dokumentów, na który składa się: oświadczenie – załącznik nr 7 lub nr 8 oraz formularz – dane osobowe do kontaktu (załączone poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz lub elektronicznie na skrzynkę podawczą EPUAP: /xp47en3j9b/skrytka .

Wnioski niepełne / niekompletne / niepoprawnie wypełnione / złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę grozi odpowiedzialność karna.

Grantobiorca – Miasto Racibórz jest uprawniony do weryfikacji, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.

O grant dla mieszkańców wystąpi Miasto Racibórz.

Złożenie dokumentów przez uprawnionych mieszkańców nie oznacza zapewnienia otrzymania sprzętu.

Sprzęt po 2 latach od zakończenia realizacji projektu będzie mógł być przekazany przez Miasto Racibórz na własność użytkownikom korzystającym z niniejszego programu na podstawie odrębnej umowy.

Po uzyskaniu przez Gminę informacji o przyznaniu dofinansowania lub decyzji odmownej stosowne informacje zamieścimy na stronie internetowej www.raciborz.pl oraz profilu FB oraz poinformujemy Państwa o dalszym trybie postępowania.

Załączniki:

Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Załącznik 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

FORMULARZ – DANE OSOBOWE DO KONTAKTU wraz ze zgoda na przetwarzanie danych i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach ww. konkursu

Informacje dotyczące konkursu, w tym Regulamin, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

* – jeśli użyczony sprzęt został zwrócony do szkoły i nie pozostaje w dyspozycji dziecka/ucznia pełnoletniego, dziecko/uczeń pełnoletni uprawniony jest do objęcia wsparciem w ramach programu grantowego.