Księgowy to zawód który towarzyszy nam od średniowiecza i wszystko na to wskazuje że jeszcze długie lata świetlanej przyszłości przed nim. System podatkowy pozwala na olbrzymie możliwości na rynku pracy osobom dla których rachunkowość nie skrywa tajemnic. Ten zawód to strzał w dziesiątkę i pewne zatrudnienie! A być może nawet i własna firma!

Dla kogo rachunkowość?

Większość osób, które posiadają zdolności analityczne, typowo ścisły umysł wybiera kierunki związane z ekonomią, rachunkowością, ubezpieczeniami i finansami. To idealny kierunek dla osób dokładnych oraz ceniących sobie pracę samodzielną jak i w zespole. Osoby, wybierające ten kierunek w przyszłości będą zajmować się rozliczeniami, analizami i sprawozdaniami finansowymi.  Jeśli lubisz matematykę jesteś dokładny to, warto spróbować swoich sił w tym zawodzie.

Czego się nauczysz w technikum?

W szkole poznasz reguły mikroekonomii i makroekonomii, a także zasady rozliczania wynagrodzeń. Nauczysz się także prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgę przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, sporządzania i analizowania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej. Dodatkowo, poznasz różne metody kalkulacji kosztów. 

PLAN LEKCJI TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI:

  1. przedmioty zawodowe teoretyczne: Komunikacja w organizacji, Podstawy ekonomii, Podstawy prawa, Język obcy zawodowy, Finanse, Kadry i płace, Rachunkowość
  2. przedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia statystyki, Pracownia technik biurowych, Pracownia finansów, Pracownia kadrowo-płacowa, Pracownia rachunkowości.

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych:

EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wycenianie składników aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenie analizy finansowej.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: urzędy państwowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, biura rachunkowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. Praktyki można organizować we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy szkoły – dysponujemy bazą pracodawców

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Po uzyskaniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych możesz uzyskać drugi dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po zdaniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.