Film promocyjny – oferta kształcenia:


technik ekonomista

Technik ekonomista planuje i organizuje różne rodzaje działalności gospodarczej, sporządza deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne i statystyczne, sporządza dokumentację handlową i księgową, obsługuje programy ekonomiczno-finansowe. Ekonomista to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ekonomiści znajdują zatrudnienie w działach księgowości, planowania produkcji, zaopatrzenia, kadr, marketingu oraz w instytucjach finansowych i organach administracji państwowej. Zawód technik ekonomista uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego dwie kwalifikacje.

 


technik rachunkowości

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów. Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Film promocyjny ORE: 

 


technik handlowiec

Technik handlowiec potrafi analizować rynek, pozyskiwać i obsługiwać klientów, nawiązywać współpracę z kontrahentami, przygotowywać oferty handlowe oraz materiały promocyjne, prowadzić negocjacje, sporządzać dokumenty handlowe, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu. Handlowiec ma możliwość zatrudnienia na wielu stanowiskach pracy takich jak: specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu, pracownik biurowy, merchandiser lub właściciel firmy. Pracownicy o takich kwalifikacjach są od lat poszukiwani na rynku pracy a handel jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Zawód technika handlowca uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z dwóch kwalifikacji.

 


technik reklamy

Technik reklamy określa cele reklamowe przedsiębiorstwa i wyznacza sposoby ich realizacji. Gromadzi informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, tworzenia i publikowania przekazów reklamowych dla różnych mediów. Organizuje działania promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstwa. Technik reklamy może być zatrudniony w specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych. Może znaleźć pracę również w: biurach ogłoszeń, działach promocji, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych i produkcyjnych. Zawód technik reklamy uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego dwie kwalifikacje.


technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowejprzygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne opakowania, książki, folderów, ulotek, plakatów, a później przygotowuje do druku. Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektujących strony internetowe, opracowujących animacje i klipy filmowe, w studiach grafiki i fotografii cyfrowej, w agencjach reklamowych i agencjach public relations, w wydawnictwach i drukarniach.


technik spedytor – klasa mundurowa

Technik spedytor organizuje transport samochodowy, kolejowy, morski, śródlądowy i lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku i załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży transportowej, przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacyjnej. Każda firma posiadająca środki transportu, bądź zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów. Nasi uczniowie w trakcie 5-letniej nauki w szkole odbędą podstawowe szkolenie służb mundurowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co w przyszłosci ułatwi start w zdobyciu innych zawodów m.in. policjant, strażak, celnik, strażnik graniczny i miejski, ratownik medyczny, pracy w służbie więziennej. Zawód technika spedytora uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego jedną kwalifikację.

Film promocyjny ORE

 


technik logistyk

Technik logistyk jest odpowiedzialny w firmie za kierowanie procesem planowania oraz przepływu wszelkiego rodzaju surowców i produktów. Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik znajdzie zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych. Zawód technik logistyk uzyskuje się po zdaniu egzaminu zawodowego obejmującego dwie kwalifikacje.