Doradca zawodowy, czyli kto?

Doradca zawodowy to osoba, której zadaniem jest wsparcie młodego człowieka w poznaniu samego siebie, określeniu mocnych stron i odkryciu potencjału do wykonywania określonych zadań społeczno – zawodowych. Współpraca z doradcą zawodowym owocuje wyposażeniem ucznia w umiejętności pracy w grupie, rzeczywistej oceny własnych zasobów i potencjału. Bogaci w wiedzę na temat rynku pracy, ofert edukacyjnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form uczenia się młodzi ludzie z większą pewnością siebie
i przekonaniem będą podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe.

Doradca – psycholog, pedagog, edukator, informator…

Wielokrotnie w swojej pracy doradca zawodowy powinien wykorzystywać wiedzę z dziedziny psychologii czy pedagogiki. Dogłębna analiza potencjału zawodowego młodego człowieka powinna wynikać z wnikliwego poznania jego sfery emocjonalno – społecznej, zdolności poznawczych, predyspozycji i zainteresowań.

W myśl koncepcji zawodowej Raya Lamba, doradca zawodowy pomaga uczniowi lepiej zrozumieć siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. W aspekcie psychologicznym doradca pomaga uczniowi w:

  1. określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
  2. przeprowadzeniu bilansu mocnych stron, potencjału;
  3. rozwijaniu umiejętności z obszaru asertywności czy autoprezentacji;
  4. przygotowaniu ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych jak bezrobocie, ograniczenia zdrowotne uniemożliwiające podjęcie danej pracy;
  5. wykorzystywaniu uzdolnień i talentów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Doradca ma jeszcze jedną rolę – edukatora. Jego zadaniem jest wyposażenie ucznia w wiedzę na temat asertywności, autoprezentacji czy radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Jest to o tyle ważne, aby młody człowiek wchodząc na rynek pracy został pracownikiem świadomym swoich mocnych stron.

Doradca zawodowy w roku szkolnym 2023/2024 pozostaje do Państwa dyspozycji:

  • poniedziałek  15:15 – 16:20
  • wtorek 7:30 – 11:25 oraz 15:15 – 18:10
  • w środy 7:30 – 10:30
  • w czwartki 7:30 – 9:30

Joanna Bończyk, mejl: j.bonczyk@ekonomikraciborz.pl