Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Istota egzaminu

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół Ekonomicznego w Raciborzu przystępują do egzaminu zawodowego, który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. Jest to egzamin zewnętrzny, oceniany przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie.

Do egzaminu przystępują w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie realizujący kształcenie zgodnie z podstawą programową 2017 (tzw. dwuliterowej), 2019 (tzw. trzyliterowej).

Egzamin zawodowy – FORMUŁA 2017
(tzw. kwalifikacje dwuliterowe)

 
 

Informacje wstępne

Egzamin dla podstawy programowej 2017 będzie przeprowadzony w dwóch częściach:

 • pisemnej – wersja papierowa;
 • praktycznej – w wersji d (dokumentacja), dk (dokumentacja komputerowa) oraz w (wykonanie).

Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa – czas trwania 60 min. Test zawiera 40 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie zadań do rozwiązana i trwa w zależności od kwalifikacji 120 min lub 180 min.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2017 jest egzaminem nieobowiązkowym, tzn. nieprzystąpienie do egzaminu nie powoduje braku promocji do następnej klasy lub nieukończenia szkoły.

Deklaracje na egzamin należy złożyć do dnia:

 • 15 września – dla sesji zima (styczeń – luty 2023);
 • 7 lutego – dla sesji lato (czerwiec – lipiec 2023).

pobierz plik deklaracji pobierz załącznik 3

Zdający zdaje egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:

co najmniej 50% punktów z części teoretycznej

oraz

co najmniej 75% punktów z części praktycznej.

 

W przypadku, gdy zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019
(tzw. kwalifikacje trzyliterowe)

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły (nie dotyczy to zdających egzamin według tzw. formuły 2017).

Jeśli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym nie przystąpi do którejkolwiek części egzaminu zawodowego albo przerwie egzamin, to może przystąpić do tej części egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, nie później niż w dniu w którym odbywa się część pisemna lub praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Uwaga!!!

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia roku szkolnego.

Harmonogram egzaminu

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany:

 • z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu ‎zawodowego, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania egzaminacyjne.

Do kiedy można zgłosić się na egzamin?

Uczniowie,  absolwenci, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklaracje przystąpienia nie później niż do :

a) dnia 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;

b) dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 7 lutego (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 15 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

pobierz plik deklaracji załącznik 3

Egzamin zawodowy umożliwia uzyskanie:

 • certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
 • dyplomu zawodowego technika – w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego (ukończenie technikum).

Egzamin zawodowy składa się:

 • części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
 • z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Zdający zdaje egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:

co najmniej 50% punktów z części teoretycznej

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.

co najmniej 75% punktów z części praktycznej

Część praktyczna egzaminu trwa, w zależności od kwalifikacji, od 120 do 180 minut.

Uczniowie proszeni są o zgłoszenie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:

 1. dowodu tożsamości;
 2. długopisu lub pióra z czarnym atramentem;
 3. kalkulatora prostego – zarówno na część pisemną jak i praktyczną;
 4. maseczki;
 5. innych przyborów wskazanych w komunikacie CKE.

Dodatkowe informacje o egzaminie