Egzamin maturalny 
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się z części pisemnej i ustnej.

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  • egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 • oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  • egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 1. do 30 września 2022 r. uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do wicedyrektora szkoły  (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023  – plik „załączniki”),
 2. jeżeli w trakcie pierwszego półrocza roku szkolnego 2022/2023 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – może je zgłosić do 7 lutego 2023 r. w ostatecznej deklaracji.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność,
 2. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 4. posiadającym zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 5. posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 6. którzy w roku szkolnym 2021/2022 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
 7. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 8. zaburzenia komunikacji językowej,
 9. sytuację kryzysową lub traumatyczną

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎ Pozostałe informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie internetowej CKE