Egzamin maturalny 2021/2022
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób które:

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Maturzysto:

 1. musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski),
 2. musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
 3. możesz ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym,
 4. wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczasz, ani od przedmiotów, których uczysz się / uczyłeś się w tej szkole.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 1. do 30 września 2021 r. uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do wicedyrektora szkoły  (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022  – plik „załączniki”),
 2. jeżeli w trakcie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – może je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność,
 2. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 4. posiadającym zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 5. posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 6. którzy w roku szkolnym 2021/2022 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
 7. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 8. zaburzenia komunikacji językowej,
 9. sytuację kryzysową lub traumatyczną

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎ Pozostałe informacje na temat egzaminu maturalnego 2021/2022 można znaleźć na stronie internetowej CKE